Disclaimer

Koninklijke Smals NV herewith grants you access to its website www.smals.com, on which it publishes texts, pictures and other documentation for information purposes. Koninklijke Smals NV reserves the right to adapt the content and/or to remove parts thereof at any time, without being held to notify you thereof. The information on the website is without engagement, and does not constitute a concrete offer to conclude any agreement.

Koninklijke Smals NV exerts its best efforts to update and supplement the content of the website as often as possible. Despite these efforts, it is possible that content may nevertheless be incomplete and/or incorrect. The information on this website is published without any guarantee or claim as to correctness. Koninklijke Smals NV can never accept any liability for hyperlinks to websites or services of third parties placed on the website.

All intellectual property rights relating to the information on this website are vested in Koninklijke Smals NV. Without the written permission of Koninklijke Smals NV, copying, distribution and any other use of that information is not allowed, except and only in so far as provided otherwise in regulations of mandatory law (such as the right to quote), unless indicated otherwise for specific information.

© 2015 – Koninklijke Smals NV

 

Koninklijke Smals NV verleent u hierbij toegang tot de website www.smals.com en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere documentatie. Koninklijke Smals NV behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Koninklijke Smals NV spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de website aangeboden informatie wordt gepubliceerd zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Koninklijke Smals NV nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de informative op deze website liggen bij Koninklijke Smals NV. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze informatie is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Koninklijke Smals NV, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke informatie anders aangegeven is.

© 2015 – Koninklijke Smals NV

•• PRIVACY STATEMENT

 

Die Koninklijke Smals NV gewährt Ihnen hiermit Zugang zu der Website www.smals.com und veröffentlicht dort Texte, Abbildungen und anderes Material zu Informationszwecken. Dabei behält die Koninklijke Smals NV sich das Recht vor, jederzeit inhaltliche Änderungen vorzunehmen oder Teile zu entfernen, ohne Sie darüber informieren zu müssen. Die Informationen auf der Website sind unverbindlich und stellen kein konkretes Angebot zum Abschluss eines Vertrages dar.

Die Koninklijke Smals NV gibt sich alle Mühe, den Inhalt der Website so oft wie möglich zu aktualisieren und/oder zu ergänzen. Trotz der betrachteten Sorgfalt und Aufmerksamkeit ist es jedoch möglich, dass sie unvollständige und/oder falsche Angaben enthält. Die auf der Website verfügbar gemachten Informationen werden ohne jegliche Garantie veröffentlicht und erheben keinen Anspruch auf Richtigkeit. Für auf der Website veröffentlichte Hyperlinks zu Websites oder Dienstleistungen Dritter kann die Koninklijke Smals NV in keinem Fall haftbar gemacht werden.

Alle geistigen Eigentumsrechte an den Informationen auf dieser Website liegen bei der Koninklijke Smals NV. Soweit durch zwingendes Recht, zum Beispiel das Zitatrecht, nicht anders bestimmt, ist es ohne schriftliche Zustimmung der Koninklijke Smals NV nicht gestattet, diese Informationen zu vervielfältigen, zu verbreiten oder in jeglicher anderer Weise zu nutzen, es sei denn, es ist bei spezifischen Informationen etwas anderes angegeben.

© 2015 – Koninklijke Smals NV