Nyskapende innlandsvannhåndetring med en integrert tilnærming.

Nyskapende innlandsvannhåndetring med en integrert tilnærming.

Se video

Nyskapende innlandsvannhåndetring med en integrert tilnærming.

Vår ekspertise har smarte løsninger med store fordeler for miljøet.

Vi tror at en skikkelig løsning for vannhåndtering kun kan oppnås med klar oversikt og en integrert tilnærming. Det hele begynner med et visst problem, for eksempel tilslamming, forurensning eller hydrauliske problemer i vannveier.

Royal Smals kan løse disse problemene med de best mulige metodene, nyskapende prosesser, nødvendig utstyr og fagfolk. Vi tar oss av jobbens alle aspekter. Selskapet vårt liker å finne løsninger for de mest komplekse og spesialistoppgavene.

Nyskapende spesialisert mudringsekspertise
for verdifulle livsmiljøer.

Nyskapende spesialisert mudringsekspertise<br>for verdifulle livsmiljøer.

Se video

Nyskapende spesialisert mudringsekspertise<br>for verdifulle livsmiljøer.

Før mudringsarbeid startes opp prøver vi å finne miljømessige og økonomisk interessante løsninger ved å maksimere bruken av slam til en verdifull ressurs.

Baleen Hurtig Vannfjerningssystem.
Baleen RDS er en komplett pakke for nyskapende og økonomisk mudringsarbeid og avvanning av forurenset slam.
Baleen RDS er spesielt egnet til å overholde strengere regler, forskrifter og til å beskytte miljøet.

Noen fordeler med dette nyskapende mudrings- og avvanningssystemet.

  • Høy økonomieffektivitet og rask avvanning gjennom reduksjon av slamvolum og -vekt med opptil 50 %.
  • Økologisk signifikant ved at man ikke ødelegger elvebredden eller vannsonen, ingen kjøring på bunnen av vannveien.
  • Sunt, sikkert og lukket system: ingen luktproblemer, ingen spredning av forurensning, ingen kontakt med farlige kjemikalier eller forurensning.
  • Minimum utslipp av CO2og støy på grunn av minimal bruk av maskiner og drivstoffsøl.
  • Lite fotavtrykk for avvanningsinstallasjonen.
  • Hele systemet har høy mobilitet, kort oppsettingstid.

 

Beskrivelse av systemet.
Baleen RDS er et komplekst håndteringssystem som består av et kutterseksjonsmudringsfartøy (CSD), en polymerenhet og avvanningsbeholdere av geotekstiler. Sammen kombineres disse til nyskapende og mobil avvanningsteknologi.

Smart mudring.
Ved bruk av et kutterseksjonsavmudringsfartøy (utstyrt med mudringsovervåkningssystem), fjernes slam, mudder og gjørme stille fra bunnen av kanalen. Ved å bruke et mudderovervåkningssystem er det mulig å fjerne materialet med en nøyaktighet på noen centimetere. Sedimentet suges opp fra bunnen nesten uten turbiditet og transporteres via HDPE-rørledning (flytende, nedsunket eller på land) til avvanningsområdet. Like før geotekstilbeholderne injiseres (øko-)polymer(-flokkulanter) inn i blandingen for å øke avvanningshastigheten og for å sørge for at alle slampartikler forblir i geotekstilbeholderen. Det mudrete materialet kan transporteres over flere kilometer gjennom rørledningen.

Polymerenhet.
Erfaring, kombinert med den seneste teknologien, gjør det mulig å injisere polymer på mest mulig effektiv og økonomisk måte. På grunn av deres mobile og kompakte design kan moderne polymerenheter installeres hvor som helst. Også der det ikke finnes elektrisitet og ferskvann. Enheten er helt computerstyrt, og etter at tørt pulver er blitt omdannet til vannbaserte flokkulanter injiserer enheten den flytende polymeren på en meget økonomisk måte i den oppmudrete blandingen. Ingen polymer vil gå til spille eller bli overdosert.

De elektrostatiske forskjellene gjør at slampartiklene låses til polymeren. Denne ‘låsinge’ er ikke en kjemisk reaksjon, men kun resultatet av ‘motsatt tiltrekning’ mellom slam og polymer. Deretter vil en ordentlig dehydrering skje i geotekstilbeholderne. De store fnokkene med slampartikler vil synke ned, og vannet strømmer ut og tilbake til kanalen.

Geotekstilbeholder.
Beholderne er halvgjennomtrengelige geotekstilposer, som kan leveres i mange forskjellige typer og dimensjoner. Alle typer slam, mudder eller forurenset gjørme kan dehydreres i geotekstilbeholderen. Det er mulig å pumpe oppmudrete blandinger og flokkulanter med en strømningshastighet på opptil 600 m³/t. Det klare spillvannet flyter ut av porene i beholderen, mens sedimentet forblir på innsiden og konsolideres til et halvfast materiale.

Ved å avvanne slammet kan volumet bli signifikant redusert, opptil 50 %. Dette sparer tid, lagringsplass og reduserer kostnader til fyllinger på land enormt. Dette nyskapende systemet er mer effektivt enn alle klassiske sedimenteringsmetoder og billigere enn mekaniske avvanningsprosesser.

Depotinstallasjon.
Det må bygges en liten avvanningsinstallasjon i nærheten til installering av geotekstilbeholderne. Før geotekstilposene plasseres, bygges det små voller/diker med en gravemaskin eller de installeres med et kunstig dike. Det brukes et beskyttelseslag med EPDM-folie til å lage et lukket depot for oppsamling av rent spillvann. Dette rene vannet kan ledes tilbake eller pumpes tilbake til det stedet det opprinnelig kom fra.

Helse og sikkerhet.
Smals’ helse- og sikkerhetsforskrifter vil utgjøre en «helse- og sikkerhetsplan» i henhold til dets VCA**-standardisering (sikkerhetssjekkliste for entreprenører). Videre utstyres hele systemet med en komplett implementeringsplan, og gjennomføringen vil bli klargjort i henhold til Smals’ sertifiserte ISO 9001-standardisering.

Last ned brosjyre om Baleen Hurtig Vannfjerningssystem