Naar verwachting winnen we komende 30 jaar zo’n 2 miljoen ton zand per jaar.

Naar verwachting winnen we komende 30 jaar zo’n 2 miljoen ton zand per jaar.

Vergunningaanvraag.

Royal Smals heeft na jarenlange voorbereidingen een vergunning aangevraagd om te mogen starten met het zandwinnen 7 kilometer voor de kust van de Noordoostpolder ter hoogte van de Rotterdamse Hoek.

Het volledige dossier ligt inmiddels ter inzage. Klik hier voor het volledige dossier.

Indien u vragen heeft over de vergunningaanvraag kunt u contact opnemen met de heer Paul Hartman, te bereiken via ph@smals.com of 0615034307.

Het plan.

Het winnen van zand en het daaruit produceren van hoogwaardige bouwgrondstoffen is zeer kapitaalsintensief. Projecten hebben daarom een aanzienlijke omvang en een lange looptijd. Smals heeft in het IJsselmeer gekozen voor een projectomvang van 250 ha, waarvan 217 ha daadwerkelijk ontgrond wordt. Op deze wijze is het mogelijk om gedurende minimaal 30 jaar zand te winnen. De locatie bevindt zich op 5,5 kilometer uit de Friese kust en 7 kilometer buiten de Noordoostpolder.

Onderzoeken.

Met geologisch onderzoek heeft Smals aangetoond dat zich plaatselijk in het IJsselmeer geschikte bodemlagen bevinden voor het maken van industriezanden. Met behulp van een milieueffectrapportage is vervolgens een voorkeursvariant ontwikkeld. Dit vormt het resultaat van onderzoek naar de effecten van zandwinning op de natuur, de landbouw, de visserij, de watersport, de archeologie, de scheepvaart en de veiligheid.

Winput.

Niet gehinderd door kavelstructuren of eigendomsverhoudingen is in het IJsselmeer gekozen voor een cirkelvormige winput. Hiermee wordt ingespeeld op een zo nuttig mogelijk gebruik van ruimte én een zo laag mogelijk energiegebruik door de winzuiger. Het geschikte zand komt tot op grote diepte voor. Technisch is het goed mogelijk om tot 60 meter diep zand te winnen. Door onder water enkele platte tussenbermen te maken ontstaat een stabiel talud aan de rand van de put.

Het eiland.

Het opgezogen zand wordt bewerkt in een zandverwerkingsinstallatie (ZVI) om geschikt te maken voor de betonindustrie. De ZVI vereist voor een goed functioneren een stabiele ondergrond en voldoende opslagruimte, om zoveel mogelijk zand ook daadwerkelijk te benutten. Door deze bewerkingen uit te voeren op een ter plaatse aan te leggen werkeiland van 7 ha ontstaat een efficiënte en duurzame bedrijfsvoering. De impact van het eiland op de grootschalige weidse omgeving van het IJsselmeer moet zo beperkt mogelijk blijven. Daarom wordt aan het werkeiland al bij de aanleg ruimte toegevoegd voor landschappelijke inpassing. De kans op meerwaarde is daardoor zo groot dat instandhouding van het eiland na afloop van de zandwinning goed denkbaar is. Smals is daar in ieder geval voorstander van.

Verantwoordelijkheid voor een betere leefomgeving:
people, planet, profit.

De behoefte aan zand.

Voor de bouw van wegen, huizen, kantoren en waterbouwkundige voorzieningen gebruikt Nederland momenteel jaarlijks ongeveer 15 miljoen ton industriezand en 15 miljoen ton grind. In economisch betere jaren is de behoefte hoger. Daarnaast worden vele miljoenen kubieke meters ophoogzand gebruikt voor ophogingen van terreinen en het versterken van de Nederlandse kust. Een beperkt deel van deze behoefte wordt ingevuld vanuit het buitenland. Het overgrote deel echter wordt in Nederland geproduceerd.

Beleid.

De winning van grondstoffen is geregeld in de Ontgrondingenwet. Daarnaast kan winning alleen plaatsvinden als dit planologisch is ingepast. Daarvoor is maatschappelijk draagvlak van groot belang. Ontgrondingen zijn ingrijpend voor de omgeving en haar bewoners. Zowel ruimtelijk als in tijd. Een gemiddelde ontgronding duurt als snel 20 tot 30 jaar. De overheid bewaakt de maatschappelijke belangen in vastgesteld ontgrondingenbeleid. Tot de overheidswensen behoort ook het bevorderen van zandwinningen in grote wateren zoals de Noordzee en het IJsselmeer. De impact op de omgeving is daar nog altijd beperkter dan op het dichtbevolkte vasteland. Maar ook daar is alle aandacht voor de omgeving vereist.

Milieu.

Zandwinning behoort tot grootschalige industriële activiteit met ruime gebiedsimpact en heeft daarom altijd effecten op het milieu. Op het vasteland leidt het wegnemen van de bodem tot nieuwe plassen. In het IJsselmeer merk je daar niet veel van, er staat immers al bijna 5 meter water. Wel spelen zaken als geluid, energie en lichthinder een rol. Smals wil zoveel als mogelijk elektriciteit benutten voor het aandrijven van geluidsarme machines. Het eiland krijgt daarom een vaste stroomkabel naar de wal. De bewoners rond, en de gebruikers van het IJsselmeer mogen immers geen overlast ondervinden.

Natuur.

Het IJsselmeer is door Europa aangewezen als “Natura 2000” gebied met grote internationale natuurwaarden. Dat betekent niet dat het gebied op slot zit. Wel moet ervoor worden gewaakt dat bestaande natuurwaarden niet in de knel komen. Eerder moet gestreefd worden naar het verbeteren en uitbreiden van deze waarden. Smals creëert aan de randen van de winput een omvangrijke geschikte biotoop voor de spiering, een uiterst belangrijke soort in dit gebied. Ook het eiland biedt nieuwe natuurkansen. Smals gaat die bevorderen met behulp van een goed beheersplan.

Economie.

Niet alleen Smals moet kunnen profiteren van de zandwinning. Het project levert een economische impuls naar de omgeving. Naast directe werkgelegenheid, die kan oplopen tot 25 personen, is er de spin-off in de scheepvaart en de support. Wie nu al onderneemt in of nabij het IJsselmeer mag geen nadeel ondervinden van dit project. De ontgronding mag geen nare gevolgen hebben voor de omringende landbouwgebieden. De visserij moet niet onmogelijk worden gemaakt en de jachthaven moeten geen klanten verliezen. Bij de locatie van het project hebben deze zaken een grote rol gespeeld.

Download folder Royal Smals zandwinning

Insensieve samenwerking met Klankbordgroep en Projectgroep.

Klankbordgroep

Tijdens de voorbereiding van het project is regelmatig overlegd met betrokkenen:

 • LTO Noord

  LTO Noord vertegenwoordigd de belangen van agrarische bedrijven in Noord Nederland.

  www.ltonoord.nl

 • Stichting Het Blauwe Hart

  Stichting Het Blauwe Hart zet zich in voor de vitaliteit van het Blauwe Hart van Nederland; het IJsselmeer, Markermeer, IJmeer, de Gouwzee en de randmeren.

  www.hetblauwehart.org

 • Schuttevaer

  Koninklijke Schuttevaer behartigt al meer dan 160 jaar namens de beroepsbinnenvaart de belangen op het gebied van nautisch-technische zaken en de natte infrastructuur voor de binnenvaart.

  www.koninklijkeschuttevaer.nl

 • KNW

  Koninklijk Nederlands Waternetwerk is hét onafhankelijke kennis(sen)netwerk voor en door leden.

  www.waternetwerk.nl

 • Nederlandse vissersbond

  De Nederlandse Vissersbond is een belangenorganisatie voor Nederlandse beroepsvissers, eigenaren en opvarenden, in de zee-, kust- en binnenvisserij. Onze dienstverlening is gericht op de duurzame ontwikkeling van de aangesloten ondernemingen (leden).

  www.vissersbond.nl

Projectgroep

Het voorbereidend overleg met overheden vindt plaats met:

 • RWS IJsselmeergebied

  RWS IJsselmeergebied verzorgt onderhoud, beheer en aanleg van (snel)wegen en hoofdvaarwegen in het IJsselmeergebied, inclusief de Veluwse Randmeren en de Afsluitdijk.

  Rijkswaterstaat IJsselmeer

 • Provincie Fryslân

  Hier vindt u alles over de provincie Fryslân

  www.fryslan.nl

 • Provincie Flevoland

  Hier vindt u alle over de provincie Flevoland.

  www.flevoland.nl

 • Gemeente Gaasterlân-Sleat

  Hier vundt u alles over de Gemeente Gaasterlân-Sleat.

  www.gaasterlan-sleat.nl

 • Gemeente Lemsterland

  Hier vindt u alles over de Gemeente Lemsterland.

  www.lemsterland.nl

 • Gemeente Noordoostpolder

  Hier vindt u alles over de gemeente Noordoostpolder.

  www.noordoostpolder.nl

 • Wetterskip Fryslân

  Hier vindt u informatie over het Wetterskip Fryslân

  www.wetterskipfryslan.nl

 • Waterschap Zuiderzeeland

  Informatie over het Waterschap Zuiderzeeland vindt u op:

  www.zuiderzeeland.nl

‘Lest we forget’.

Voorafgaand aan de onthulling vond de boekpresentatie plaats van boek ‘Lest we forget – De berging van de Vickers Wellington uit het IJsselmeer’. In het boek wordt een uniek kijkje achter de schermen van de berging gegeven. Hierin staat veel informatie over de berging, over de historie van het vliegtuig en de bemanning en over de archeologische vondsten.

Royal Smals zandwinning tbv bouwgrondstoffen.