Vår expertis ger smarta lösningar med stora fördelar för miljön.

Vi tror att en verklig lösning för vattenförvaltning endast kan förverkligas med en tydlig vision och en integrerad strategi. Det hela börjar med ett visst problem, till exempel en grund farled, förorening eller hydrauliska problem på vattenvägar.

Royal Smals kan lösa dessa problem med bästa möjliga metoder, innovativa processer, nödvändig utrustning och kunniga medarbetare. Vi tar hand om uppdragets alla aspekter. Vårt företag drivs av att hitta lösningar till de mest komplexa och krävande uppdragen.

Innan vi sätter igång muddringsarbeten, försöker vi att hitta miljömässiga och ekonomiskt intressanta lösningar genom att maximera användningen av slam till värdefulla resurser.

Baleen Rapid Dewatering System.

Baleen RDS är ett komplett paket för innovativ och ekonomisk muddring och avvattning av förorenat slam.

Baleen RDS är särskilt utformat för att klara strängare regler och föreskrifter samt för att skydda miljön.

Några fördelar med detta innovativa muddrings- och avvattningssystem.

  • Hög kostnadseffektivitet och snabb avvattning genom att minska slamvolym och slamvikt upp till 50 %
  • Ekologiskt viktigt då strand- och vattenområden förstörs minimalt, ingen körning på bottnen
  • Säkert och slutet system utan negativa hälsoeffekter: ingen olägenhet på grund av lukt, ingen spridning av föroreningar, ingen kontakt med farliga kemikalier eller föroreningar
  • Mycket låga CO2 -utsläpp och buller tack vare minimal användning av maskiner och minimalt bränslespill
  • Litet fotavtryck på avvattningsplatser
  • Hög mobilitet för hela systemet, korta installationstider

 

Beskrivning av systemet.

Baleen RDS är ett komplext förvaltningssystem för ett cuttermudderverk (CSD), en polymerenhet och avvattningsbehållare av geotextil, kombinerade till en innovativ och mobil avvattningsteknik.

Smart muddring.

Genom att använda ett Cutter Suction Dredger (CSD, med ett Dredge Monitoring System), tas slam, lera eller silt tyst bort från kanalens botten. Genom att använda ett Dredge Monitoring System, är det möjligt att ta bort materialet med en noggrannhet på centimeter. Med nästan ingen grumlighet sugs sediment upp från bottnen och transporteras av HDPE-rörledningen (flytande, nedsänkt eller på land) till avvattningsområdet. Strax innan det når geotextilbehållarna, injiceras (eko)polymer (flockningsmedel) i blandningen för att påskynda avvattningen och säkerställa att alla slampartiklar stannar kvar i geotextilbehållaren. Det muddrade materialet kan transporteras via rörledningen i flera kilometer.

Polymerenhet.

Erfarenhet i kombination med den senaste tekniken gör det möjligt att injicera polymer på det mest (kostnads)effektiva sättet. Tack vare sin mobila och kompakta design, kan våra moderna polymerenheter placeras var som helst. Även på platser där el och färskvatten saknas. Enheten är helt datoriserad och efter att den omvandlat torrt pulver till ett vattenbaserat flockningsmedel, injicerar enheten den flytande polymeren på ett mycket ekonomiskt sätt i den muddrade blandningen. Ingen polymer går till spillo eller överdoseras.

Tack vare elektrostatiska skillnader, låses slampartiklarna till polymeren. Denna ”låsning” är inte en kemisk reaktion, utan effekten av att motsatser dras till varandra i slam och polymer. Nu sker en ordentlig uttorkning i geotextilbehållarna. De stora mängderna slampartiklar lägger sig och det rena vattnet rinner ut, tillbaka i kanalen.

Geotextilbehållare.

Behållarna är tillverkade av geotextil, vattengenomsläppliga säckar, som finns i flera modeller och mått. Alla typer av slam, silt eller förorenad lera kan avvattnas i geotextilbehållaren. Det är möjligt att pumpa muddrade blandningar och flockningsmedel med en hastighet på upp till 600 m³/h. Det rena spillvattnet rinner ut ur behållarens porer, men sedimenten stannar kvar i behållaren och blir till ett halvfast material.

Genom att avvattna slammet, kan volymerna minskas markant, upp till 50 %. Detta sparar tid, lagringsutrymme och minskar kostnaderna för deponier markant. Detta innovativa system är effektivare än alla traditionella sedimenteringar och billigare än mekaniska avvattningsprocesser.

Depåplats.

En liten avvattningsplats måste byggas i närheten där geotextilbehållarna kan placeras. Innan geotextilsäckarna placeras, grävs små vallar/diken med en grävmaskin eller så görs en konstgjord vall. Ett skyddslager av EPDM-folie används för att skapa en sluten depå för insamlingen av rent spillvatten. Detta rena vatten kan ledas eller pumpas tillbaka till ursprungsplatsen.

Hälsa och säkerhet.

Smals säkerhets- och hälsoföreskrifter tillhandahåller en ”säkerhets- och hälsoplan” i enlighet med XVCA-standardiseringen** (säkerhetschecklista för entreprenörer). Dessutom utarbetas en fullständig implementerings- och genomförandeplan för hela systemet i enlighet med Smals certifierade ISO 9001-standardisering.

Ladda ned broschyren om Baleen Rapid Dewatering System